Безперервний стаж роботи

Содержание

Трудовий стаж по закону України

Безперервний стаж роботи

3. при поступленні на роботу після звільнення в наслідок виявленої невідповідності працівника за станом здоров’я.

При припиненні трудового договору вагітними жінками або жінками, що мають дітей ( у тому числі усиновлених) віком до півтора років, безперервний трудовий стаж зберігається за умови вступу на роботу до досягнення дитиною віку півтора років.

Починаючі з 10 квітня 1991 р., при припиненні трудового договору жінками, що мають дітей ( у тому числі усиновлених) віком до 14 років або дитину – інваліда до 16 років, безперервний трудовий стаж зберігається за умови вступу на роботу до досягнення дитиною віку півтора років[21].

Безперервний трудовий стаж зберігається незалежно від терміну перерви в роботі:

1. при вступі на роботу після звільнення за власним бажанням у зв’язку з переведенням чоловіка (дружини) на роботу і іншу місцевість;

2. при вступі на роботу після звільнення за власним бажанням у зв’язку із виходом на пенсію по старості або звільненням пенсіонера по старості з інших підстав, крім перерахованих нижче.

Безперервний трудовий стаж не зберігається при поступленні на роботу після припинення трудового договору за наступних підстав:

1. систематичного невиконання без поважних причин обов’язків, які покладені трудовим договором або правилами внутрішнього трудового розпорядку ( п.3 ст. 40 КЗпП);

2. прогулу ( у тому числі відсутності на роботі більше трьох годин підряд на протязі робочого дня) без поважних причин ( п. 4 ст. 40 КЗпП) або появі на роботі в нетверезому стані ( п. 7 ст. 40 КЗпП);

3. набрання законної сили вироку суду, яки працівника засуджено до позбавлення волі, виправним роботам не за місцем основної роботи або інше покарання, яке виключає можливість продовження певної роботи ( п.7 ст. 36 КЗпП);

4. утрати довіри з боку адміністрації до працівника, кий безпосередньо обслуговує грошові або товарні цінності ( п. 2 ст. 41 КЗпП);

5. вчинення працівником, який виконує виховні функції, аморального вчинку, несумісного з продовженням даної роботи ( п.3 ст.41 КЗпП);

6. вимоги профспілкового органу (ст. 45 КЗпП);

7. скоєння працівником інших винних вчинків, за які законодавство передбачає звільнення з роботи ( п. 1 ст.41 КЗпП);

8. повторне звільнення після 13 грудня 197 р. за власним бажанням без поважних причин, якщо з дня попереднього звільнення з тих же підстав не пройшло 12 місяців.

В безперервний трудовий стаж, крім роботи, зараховується:

1. служба у складі Збройних Сил і інших формуваннях, створених відповідно до законодавства України, якщо перерва між звільненням зі служби і днем укладанням трудового договору або вступу в навчальний заклад ( у тому числі на підготовче відділення) не перевищив трьох місяців;

2. час виробничої практики на посадах і роботах, де здійснювалася оплата праці в період навчання у вищих навчальних закладах, перебування в аспірантурі і клінічній ординатурі, незалежно від терміну перерв, які викликані навчанням;

3. час навчання в училищах і школах професійно-технічної освіти( технічних, професійно-технічних училищах, морехідних школах, школах ФЗУ тощо), якщо перерва між днем закінчення навчального закладу й днем поступлення на роботу не перевищила трьох місяців;

4. час вимушеного прогулу при незаконному звільненні з роботи, якщо працівник поновлений на роботі.

Не перериває трудового стажу, але не зараховується в нього:

1. час навчання у вищих та середньо спеціальних навчальних закладах, якщо перерва між днем звільнення з роботи і днем зарахування в навчальний заклад не перевищив строків, встановлених при звільненні Правилами [22] в залежності від підстав звільнення. Якщо за загальним правилом, то цей строк не повинен перевищувати один місяць.

2. час перебування за кордоном членів сімей працівників і військовослужбовців, які були направлені для робот в установах, організаціях на підприємствах держави за кордоном або в міжнародних організаціях чи для проходження служби, якщо перерва між днем повернення і днем вступу на роботу не перевищила двох місяців;

3. міжсезонна перерва, якщо робітник на цьому підприємстві пропрацював сезон і уклав договір про роботу в наступному сезоні і повернувся на роботу у встановлений строк. Список [23]сезонних робіт та умови праці сезонних працівників[24] встановлені законодавством .

Як було зазначено вище та відповідно до проголошеної Декларації про державний суверенітет та закону України «Про економічну самостійність» , починаючи з 1992 р. в Україні почалася економічна реформа, в тому числі і стосовно соціального забезпечення громадян України.

Із введенням з 1 січня 1993 р. Закону України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми»[25] вперше законодавець відійшов від безперервного стажу, і застосував поняття «трудовий стаж». Однак, в частині 3 ст.

47 Закону законодавець вказує, що трудовий стаж обчислюється у встановленому порядку. Ця нечіткість у визначенні потребувала негайного тлумачення поняття «трудовий стаж».

І тільки пунктом 82 Положення про порядок призначення та виплати державної допомоги сім’ям з дітьми[26], було зроблено офіційне тлумачення і визначено, що ця допомога залежить від загального стажу.

Згідно ст. 47 Закону, допомога по тимчасовій непрацездатності у зв’язку з доглядом за хворою дитиною до 14 років стала залежить не від безперервного стажу, а від загального трудового стажу.

Приведені непорозуміння у чіткому визначенні понять трудового стажу та прийняті нормативні акти привели до колізії, коли тимчасова непрацездатність працівника залежала від його безперервного стажу, а по догляду за хворою дитиною від загального стажу.

У зв’язку з наведеним, при підписанні Генеральної тарифної угоди[27] між Кабінетом Міністрів України, Українським союзом підприємців і промисловців та об’єднаннями профспілок України, Кабінет Міністрів узяв на себе зобов’язання ( пункт 7.8.) разом з профспілковими об’єднанням внести до Порядку[28] призначення допомоги по тимчасові непрацездатності зміни, якими буде передбачений відхід від урахування безперервного стажу роботи під час призначення допомоги.

На виконання цієї вимоги профспілок, з 27 квітня 1998 р. , дня введення постанови[29] Кабінету Міністрів України , на Україні допомога по тимчасовій непрацездатності при її наданні обчислюється в залежності від загального трудового стажу працівника.

На завершення розв’язування цього питання Кабінет Міністрів України ввів з 19 жовтня 1998 р. Правила обчислення трудового стажу для призначення працівникам допомоги по тимчасовій непрацездатності [30].

Стаж, що дає право на відпустку.

Згідно ст. 45 Конституції Україн, кожен, хто працює має право на відпочинок. Це право забезпечується наданням днів щотижневого відпочинку і оплачуваної щорічної відпустки.

Право на відпустку мають всі особи, які перебувають у трудових відносинах з підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності, виду діяльності та галузевої належності, а також працюють за трудовим договором у фізичної особи.

Источник: http://www.ukrainereferat.org/uaref-3516-3.html

Какой стаж считается непрерывным: как считается, для чего нужен

Безперервний стаж роботи

Последние изменения: Ноябрь 2020

Сотрудники организации, предприятия, проработавшие длительное время на одном месте, рассчитывают на преференции со стороны администрации, государства, их интересует: какой стаж считается непрерывным, как считается, на что влияет прерывание стажа работы, как происходит прерывание стажа, сколько дней его прерывают.

Что такое непрерывный стаж работы

Следует отметить, что сегодня термин потерял широкое применение. Вместо него используется понятие «страховой стаж».

Непрерывный стаж – время занятости в одной организации. Оно начинается с приема сотрудника и заканчивается его увольнением. В некоторых случаях сюда суммируется занятость в других организациях. Применялся для начисления декретных, больничных, влиял на величину будущей пенсии. Правила подсчета были введены Постановлением Совмина СССР от 13.04.1973 No 252., сегодня утратили силу.

Какой период можно включить в него, а какой не следует, рассмотрено ниже.

С 1 января 2007 для начисления больничного листа стали применять страховой стаж, срок, когда за гражданина осуществлялись обязательные страховые выплаты. Перерыв в работе не прерывает стаж.

В каких случаях не прерывается

Непрерывность трудового стажа сохраняется, если перерыв между работами составил не больше двух месяцев.

Сюда относятся:

 • уволившиеся в связи с окончанием срока договора из организаций, расположенных на Крайнем Севере и приравненных территориях;
 • вернувшиеся с заграничной работы, уволенные из отечественных и международных организаций;
 • переселенцы из государств, с которыми заключен договор о соцобеспечении, срок отсчитывается от даты приезда в страну.

Сохраняется до трех месяцев в случаях прекращения договора по причинам:

 • реорганизации, прекращения деятельности, сокращения штата (численности);
 • заболевания, инвалидности, срок отсчитывается со дня выздоровления;
 • невозможности выполнять работу по должности (специальности) по причине нездоровья;
 • уменьшения количества классов начальной школы, если договор расторгнут с учителем, чьи ученики перешли в четвертый класс.

Сохраняется при прекращении договора с беременными, матерями до исполнения ребенку 14 лет, ребенку-инвалиду – 18 лет.

Сохраняется без учета длительности перерыва в случае увольнения:

 • сотрудницы, муж которой переведен в другую местность, то же касается и мужей;
 • пенсионеров, включая выход на пенсию.

Сохраняется, если при смене работы по инициативе работника не прошло трех (четырех, если причина признается уважительной) недель.

Когда прерывается трудовой стаж после увольнения

 

Рассмотрим, в каких случаях прерывается трудовой стаж.

Стаж считается прерванным при увольнении по причинам:

 • ненадлежащего исполнения обязанностей;
 • невыхода без достаточной причины, отсутствия на рабочем месте больше 3-х часов, появления в состоянии опьянения;
 • вступления в силу приговора суда, исключающего продолжение работы;
 • утраты доверия материально-ответственному;
 • совершения безнравственного поступка сотрудником, занятым воспитанием;
 • по требованию профсоюза.

Прерывается при увольнении по собственному желанию повторно в течение года со дня предшествующего увольнения.

Засчитываемые периоды

Засчитывается периоды:

 • службы в армии, МВД, если после нее прошло не более трех месяцев;
 • службы, выплаты декретных, пособия по уходу за ребенком женщине-военнослужащей, уволенной в связи с ожиданием, появлением ребенка, если она поступит в организацию, на учебу до исполнения ребенку 1,5 лет;
 • занятости, оплачиваемой практики обучающегося в ВУЗе, среднем профессиональном учебном заведении, аспирантуре, ординатуре;
 • учебы в училищах, школах профтехобразования, если с момента их окончания прошло не больше трех месяцев;
 • повышения квалификации, переквалификация, профессиональная подготовки, если их предваряла занятость или служба в армии, МВД;
 • труда председателем колхоза по направлению партийных, советских органов;
 • прогула несправедливо уволенного и восстановленного работника.

Когда не происходит прерывание стажа, сколько дней допускается

Прерывания не произойдет:

 • после обучения в вузах, средних учебных заведениях, аспирантуре, ординатуре, если со дня окончания, отчисления не прошло трех месяцев;
 • по возвращении на родину близких родственников сотрудников, направленных на работу в отечественных, международных организациях, если со дня возвращения прошло не больше двух месяцев;
 • в случае межсезонного интервала, если сотрудник отработал предшествовавший сезон и заключил договор на новый;
 • после освобождения из лечебно-трудового профилактория, если со дня освобождения не прошло больше месяца;
 • при отбывании общественных работ без лишения свободы.

Если во время незанятости гражданин болел, интервал продлевается на число дней болезни.

Сколько дней считается непрерывный стаж

Беспрерывный стаж работы в России подсчитывается следующим образом.

Определяют время занятости на одном месте или складывают периоды труда в разных организациях, если не было прерывания. Для этого используют трудовую книжку, подтверждающие документы: дипломы об образовании, больничные листы, заключения врачебных комиссий, другие.

Рассмотрим на примере работы Кладовщика, Александровой Н.Ю.

ОрганизацияДата приемаДата увольнения,

причина

СтажООО «Луч»02.03.2015

Источник: https://zakon-dostupno.ru/trudovoy-stazh/kakoy-stazh-schitaetsya-nepreryivnyim/

Непрерывный трудовой стаж: сколько дней по ТК РФ, что дает для пенсии по трудовому кодексу, в чем плюсы беспрерывного страхового

Безперервний стаж роботи

Непрерывный трудовой стаж – это период деятельности по трудовому соглашению. Такое понятие широко использовалось в СССР, поскольку от этого зависело начисление пособий и других выплат. С 2007 года оно практически утратило юридическую силу. В настоящее время применяется термин «страховой стаж».

Непрерывный понадобится только для некоторых профессий, как способ получения надбавок к заработку. В статье рассматриваются определение и особенности непрерывного трудового стажа в Трудовом кодексе: на что влияет, основные положения и особенности начисления.

А также случаи, в которых стаж не будет прерываться.

Понятие непрерывного трудового стажа по ТК РФ

Беспрерывный трудовой стаж (НТС) по ТК РФ – считается время, в течение которого выполняется работа в определенной организации. Чтобы сохранить его, нужно устроиться на новое место не позднее, чем через 3 месяца. До пенсионной реформы 2002 года непрерывный стаж повсеместно влиял на:

 • размер пособия по нетрудоспособности (выплат по больничному);
 • величину премий, надбавок;
 • получение различных льгот;
 • возможность повышенной пенсии;
 • оформление различных социальных пособий.

Непрерывный стаж после увольнения по собственному желанию или по статье

Длительность конкретного периода определяется такими факторами, как причина увольнения, особенностями работы и другими. В Трудовом кодексе РФ такая норма заменена понятием «страховой стаж». Он определяется по количеству страховых взносов за все время рабочей деятельности. Длительность работы в каждой организации значения не имеет.

Для чего нужен непрерывный трудовой стаж читайте тут.

В современном законодательстве норма «непрерывный трудовой стаж» применяется менее активно. На практике она сохраняется в специфических трудовых отраслях.

Страховой стаж

В 2007 году вступил в силу Закон «Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством» № 255-ФЗ. Согласно нему, размер пособия после оформления больничного рассчитывается по непрерывному страховому стажу. НТС используют только в нескольких профессиональных отраслях.

Основные положения Трудового кодекса России

Непрерывный стаж предполагает срок работы в одной организации либо компании. При переходе на другое место работы он может быть прерван. Сохраняется только страховой стаж. НТС сохраняется для нового трудоустройства при таких условиях:

 • новый трудовой контракт заключен максимум в течение 30 дней;
 • для районов Крайнего Севера или работы за пределами России эта продолжительность составляет 60 дней;
 • при ликвидации предприятия или сокращении штатов новое трудовое соглашение может быть заключено в течение 3 месяцев.

Если муж или жена переходят на работу в другой регион, речь идет о переезде всей семьи. Трудовой стаж у второго супруга в этом случае не прерывается. Временные рамки по новому трудовому соглашению не устанавливаются.

Непрерывный стаж сохраняется только при уходе сотрудника по собственному желанию. Если увольнение было «по статье», сохраняется только страховой стаж.

Непрерывность стажа не понадобится при определении размера и порядка начисления пенсии.

Особенности начисления беспрерывного стажа по законодательству

Для расчета непрерывного стажа понадобится один из этих документов :

 • трудовая книжка;
 • трудовое соглашение (договор);
 • военный билет;
 • справка из архива (либо с последнего места работы);

Согласно Трудовому кодексу РФ, понятие «непрерывный трудовой стаж» не применяется. Но по Закону РФ «О занятости населения в Российской Федерации» № 1032-1 непрерывность стажа по трудовому договору возможна в такие периоды:

 • беременность;
 • уход за ребенком;
 • обучение в ВУЗе;
 • призыв на военные сборы;
 • альтернативная (гражданская) служба;
 • исполнение различных государственных обязанностей;
 • работа по совместительству;
 • неполный рабочий день.

Непрерывность стажа обеспечивается также официально зарегистрированным безработным, если им выплачивается пособие.

Рекомендуем вам также прочитать про минимальный стаж для начисления пенсии в данном материале.

До 2007 года НТС начислялся по формуле: страховой стаж + непрерывный. После этого времени производится расчет путем сложения периодов работы на одном месте работы.

НТС не прерывается также при уважительных причинах. К ним относятся:

 • переезд на другое место жительства;
 • командировка за пределами России;
 • уход за ВИЧ-инфицированным ребенком.

Непрерывный стаж может быть возобновлён у пенсионера, который решил вернуться к работе и для военных, уволенных с предыдущего места службы.

На что влияет непрерывность стажа для сотрудников медицинских учреждений и при работе на Крайнем Севере

Непрерывный стаж на федеральном уровне признаётся важным в таких случаях:

 • для мотивации сотрудников медицинских учреждений (общая длительность включает обучение, интернатуру);
 • при работе на Крайнем Севере, и других районах с тяжелым климатом (Дальний Восток, Архангельская, Иркутская и Читинская области, а также другие).

Непрерывность стажа чаще всего определяется по записям в трудовой.

Про льготный стаж медицинских работников читайте здесь.

Во многих медицинских учреждениях НТС понадобится для получения надбавок к основному заработку. Такая норма регулируется внутренними документами организации. Применяется, как способ мотивации и поощрения работников.

Данное видео расскажет вам о законопроекте об исключении такого понятия, как непрерывный трудовой стаж.

Выводы

Непрерывный стаж, применяемый при работе по трудовому соглашению – это время деятельности в одной организации. Имеет следующие особенности:

 1. Непрерывный стаж имел существенное значение до пенсионной реформы 2002 года. С его помощью определялось пособие по нетрудоспособности, а также трудовая пенсия по старости. Позже эту функцию стал выполнять только страховой стаж.
 2. С 2007 года непрерывный стаж имеет только локальное значение. На федеральном уровне он применяется только в нескольких профессиональных отраслях. В их перечень входит работа в медицинских учреждениях, а также в районах Крайнего Севера и других регионах с тяжелым климатом.
 3. Существуют уважительные причины, при которых непрерывный стаж сохранён даже во время перерывов в работе. К ним относится обучение в ВУЗе, призыв на военные сборы, отпуск по беременности, уход за ребенком до полутора лет и другие.
 4. Основным документом для начисления непрерывного стажа является трудовая книжка.

При расчете непрерывного стажа учитываются деятельность на основной работе и по совмещению.

Источник: https://ostr.online/sotsialnoe/pensionnoe/stazh/ponyatie-nepreryvnogo-trudovogo-stazha-v-trudovom-kodekse.html

Непрерывный стаж – сколько дней? Каковы условия сохранения непрерывного стажа?

Безперервний стаж роботи

Сегодня следует разобраться, что собой представляет непрерывный трудовой стаж. Сколько дней он составляет? Для чего служит? Это понятие раньше постоянно было на слуху.

Но в современной России оно потихоньку изживает себя.

Так что следует знать о данном понятии? На какие особенности следует обратить внимание? И так ли он нужен в современном обществе? Разобраться во всем этом можно без особых проблем!

Нет точности

Вообще, в России практически у каждого термина, относящегося к работе, есть соответствующее конкретное определение, написанное в Трудовом кодексе РФ. Именно с его помощью можно будет точно сказать, с чем гражданин имеет дело.

Непрерывный рабочий стаж приносит при определении немало хлопот. В СССР это понятие ценилось и имело точное определение. Сейчас оно нигде не прописано. Остается только пользоваться общепринятыми правилами, чтобы разобраться, о каком именно стаже идет речь. В моменты определения термина могут возникать некоторые разногласия. О них далее.

Основное определение стажа

Что собой представляет непрерывный стаж? Сколько дней он составляет в России? Первым делом следует обратить внимание на определение изучаемого термина. Уже было сказано – точности в этом вопросе достигнуть не получится, так как четко прописанного описания выражения в законодательстве РФ нет.

Что такое непрерывный стаж работы? Многие считают, что время, проведенное за выполнением должностных обязанностей в пределах одной и той же компании. То есть то, сколько человек отработал в той или иной корпорации.

Именно такое понятие чаще всего имеет место. В СССР этот пункт играл важную роль. Он позволял получать разнообразные надбавки и премии, а также прочие бонусы от фирмы и государства. Но сейчас мало кто стремится к непрерывному стажу.

Юридическое понятие

На что еще следует обратить внимание? Бытует юридическое мнение относительно изучаемого термина. Оно немного меняет сам смысл стажа непрерывного труда. О чем идет речь?

Дело все в том, что некоторые уверяют – непрерывный стаж считается как время, проведенное за выполнением труда с возможными перерывами, которые могут быть включены в трудовую деятельность. То есть, не обязательно трудиться в пределах одной компании. И выполнять должностные обязанности тоже не всегда необходимо для непрерывности стажа работы.

Перерывы с юридической точки зрения возможны. Но только определенные. Поэтому исчисление непрерывного трудового стажа – дело непростое. Приходится обращать внимание на множество нюансов и особенностей. Ведь государство именно юридическое определение поддерживает в большей степени. Иногда изучаемый термин называют выслугой лет. Это не совсем правильно.

Трудовой стаж – это важное понятие. Оно играет огромную роль при начислении пенсии. Но есть еще термин под названием непрерывный трудовой стаж. Он в современной России не так важен. Уже было сказано – иногда можно делать небольшие перерывы. Какие периоды жизни граждан не считаются в качестве прерывания трудового стажа? Среди них выделяют:

 • отпуск по беременности (декрет);
 • прохождение военной службы по призыву;
 • альтернативная или контрактная служба в армии;
 • период работы в кооперативах и колхозах;
 • труд в МВД;
 • работа в качестве депутата Государственной Думы РФ;
 • отпуск по уходу за ребенком.

Все вышеперечисленные периоды не относятся к перерывам трудовой деятельности. А значит, если, например, женщина работала в компании, затем ушла в отпуск по беременности, а после восстановилась в организации, у нее будет продолжаться стаж работы. Главное, что перечисленные ранее периоды тоже считаются в качестве выполнения должностных обязанностей и труда.

Увольнение – не помеха

На что еще следует обратить внимание? На данный момент в России допускается увольнение без прерывания трудового стажа. На этот счет имеются разнообразные правила. Самое простое – это ситуация, при которой гражданин сам по себе увольняется и старается трудоустроиться как можно скорее.

При каких условиях сохранится непрерывный стаж? Сколько дней позволено числиться в качестве уволенного, чтобы не потерять данную особенность? В России разрешено заниматься поиском работы без прерывания исчисления стажа труда 30 дней.

Получается, если гражданин устроился работать уже в другую фирму, но уложился в установленный законом месяц, непрерывный труд продолжится. Главное – иметь официальное трудоустройство. Только оно засчитывается.

Еще один важный момент – любое увольнение должно быть по собственному желанию. И в трудовой книжке гражданина не должно стоять отстранение от выполнения должностных обязанностей по “статье”. Иначе все права по сохранению непрерывного стажа теряются. Об этом следует всегда помнить.

Два месяца

На этом особенности не заканчиваются. Правила исчисления непрерывного стажа имеют еще несколько важных моментов. Не всегда менять работу позволено на протяжении 30 дней.

При определенных обстоятельствах данный срок увеличивается. Например, до двух месяцев.

Когда такое возможно? При следующих обстоятельствах за гражданином сохраняется непрерывность труда на протяжении 60 дней после увольнения:

 1. Прошлая работа была в суровых условиях.
 2. Гражданин РФ работал за пределами страны. При увольнении на поиск нового места работы дается 2 месяца.
 3. Если речь идет об иностранном гражданине, который работает в РФ. Но только при условии, что между странами заключен договор о социальном обеспечении.

Больше никаких существенных причин нет. Поэтому зачастую гражданами используется практика по поиску нового места работы и сохранении непрерывности исчисления стажа труда в течение месяца после увольнения.

90 дней

Но и это еще не все особенности, которые следует учитывать. Дело все в том, что срок непрерывного стажа может продолжаться, даже если граждане 3 месяца не выходят на работу. Это наиболее редкий случай, но его все равно придется учесть.

Уже понятно, что при увольнении по собственному желанию в большинстве случаев на поиск нового места труда дается 30 дней. Лишь при определенных обстоятельствах этот срок увеличивается в 2 раза. Но можно и на трехкратное увеличение рассчитывать.

90 дней могут искать работу граждане, попавшие под сокращение. Данное правило распространяется еще и на лиц, уволенных с места постоянного труда из-за ликвидации предприятия.

Супруги

Есть еще один момент, который был упущен из внимания. Он встречается не так уж и часто, но имеет место. Речь идет о ситуациях, когда одного из супругов переводят на работу в другой регион. Соответственно, семья должна переехать. Второму супругу придется уволиться.

Но у него будет продолжаться непрерывный стаж. Сколько дней в данном случае выделяется для поиска работы? Три месяца (90 дней). Но многие стараются либо уже не стремиться к непрерывности, либо как можно скорее, в течение первых 30 дней, отыскать новое место труда. Это дополнительная подстраховка, которая поможет избежать неожиданностей.

Как посчитать непрерывный стаж? Уже понятно, что речь идет о периодах непрерывного труда. В России еще можно охарактеризовать изучаемым термином периоды перечисления денежных средств в ПФР для будущей пенсии. Существует еще один небольшой нюанс, не принятый во внимание.

Непрерывность трудового стажа не пострадает, если гражданин по уважительным причинам уволился, но при этом он сохранил свою профессию. Правда, новую работу придется найти в той или иной сфере деятельности в указанные ранее сроки. Данная особенность многим не совсем понятна.

Прочее

Непрерывный стаж считается таковым, даже если граждане увольняются. Уже были названы периоды, которые засчитываются в трудовую деятельность, но по сути таковыми не являются.

Существует еще несколько пунктов, при которых можно не работать определенный срок и не беспокоиться за сохранение непрерывности трудового стажа. Какие периоды можно выделить в качестве исключений? Это:

 1. Сотрудник – родитель ребенка, который болен ВИЧ-инфекцией и нуждается в уходе. В данном случае гражданин подписывает соглашение о восстановлении на работе после того, как несовершеннолетнему исполнится 18 лет.
 2. Когда речь идет о пенсионерах, которые решили внезапно возобновить свою трудовую деятельность.
 3. При увольнении военнослужащего. Но данное обстоятельство дополнительно требует выслуги минимум 20 лет продолжительностью. Если ее нет, то во внимание примут факт принятия участия в военных действиях за пределами Российской Федерации.

Правила подсчета

Многие интересуются, что собой представляет непрерывный стаж. Сколько дней он составляет? Если честно, то точный срок не установлен. Уже было сказано – все зависит от того, сколько именно гражданин проработал в той или иной компании. Разумеется, с учетом всех особенностей, изученных ранее.

Поэтому нет ограничений в данном смысле как таковых. Почти любая единица измерения времени может иметь прямое отношение к высчитыванию трудового непрерывного стажа. Например, дни или месяцы. Калькулятор стажа (сервис, который помогает посчитать продолжительность данного периода) подразумевает исчисление в днях, месяцах и годах. Это стоит учитывать. Часы, минуты, секунды не учитываются.

Подтверждение трудового стажа производится в Пенсионном Фонде России при предъявлении трудовой книжки.

В ней прописываются все периоды труда, а также причины увольнения с датами трудоустройства и отстранения от выполнения должностных обязанностей в том или ином случае.

Дополнительно можно принести с собой справку с места работы, которая подтвердит, что человек трудится непрерывно в организации определенный срок.

Многие используют специальный калькулятор стажа, чтобы правильно подчитать данную составляющую Это не самый лучший шаг – разнообразных параметров у сервиса очень много. И их придется выставлять в полной мере. Самостоятельно воплотить задумку в жизнь в отношении подсчетов того, сколько гражданин непрерывно трудился, проще. Но автоматически это тоже делается без особых проблем.

Так ли важен

А для чего нужен непрерывный стаж? Так ли он важен в России на данный момент? Раньше, как уже было сказано, данная особенность помогала получать разнообразные бонусы, премии и надбавки. Поэтому был реальный смысл стремиться к постоянному труду.

Сейчас же значимость подобного стажа утрачивается. Только в некоторых фирмах сотрудников дополнительно вознаграждают за то, что они постоянно работают. Например, премируют или отправляют в санатории. В медицине, например, за непрерывный стаж положены определенные премии. Поэтому многое зависит от сферы деятельности гражданина.

К сожалению, сейчас куда большую роль играет непосредственная продолжительность труда, чем его непрерывность. Главное – делать отчисления в ПФР. Именно они оказывают влияние на пенсию.

Достаточно произвести подтверждение трудового стажа при помощи выписок о ведении деятельности ИП (если есть) и трудовой книжки. Поэтому реальной надобности стремиться к непрерывному трудовому стажу нет.

Разве что в качестве личного достижения при построении карьеры.

Источник: https://FB.ru/article/262419/nepreryivnyiy-staj---skolko-dney-kakovyi-usloviya-sohraneniya-nepreryivnogo-staja

§ 5. Безперервний трудовий стаж

Безперервний стаж роботи

Безперервний трудовий стаж – це час трудової діяльності (служби) в одній організації без перерв або в декількох (двох і більше), якщо при переході з одного місця роботи на інше трудовий стаж за діючими правилах не переривався. Умови, характер і місцевість, де виконувалася робота, ролі не грають.

Даний вид трудового стажу має юридичне значення в забезпеченні працюючих громадян одним видом допомоги – посібником з тимчасової непрацездатності. З урахуванням безперервного трудового стажу визначається лише розмір допомоги, але не право на нього, причому навіть не у всіх випадках тимчасової непрацездатності і не для всіх працюючих.

У недалекому минулому, до введення в дію російського пенсійного закону, безперервний трудовий стаж мав юридичне значення в пенсійному забезпеченні: з урахуванням тривалого безперервного трудового стажу до пенсії встановлювалася надбавка (за безперервний трудовий стаж понад 15 років – 10%).

Додання юридичної значимості зазначеного виду трудового стажу – традиція нашої країни з початку 30-х років. В інших країнах розмір допомоги не обумовлюється цим видом трудового стажу, як і іншими його видами. При оновленні законодавства, що регулює забезпечення працюючих громадян цим видом допомоги, безперервний трудовий стаж втратить, мабуть, своє значення, як і в пенсійному забезпеченні.

Безперервний трудовий стаж у пільговому порядку не обчислюється; доводиться він лише документами. У цьому полягає одна з його відмінностей від загального та спеціального трудового стажу.

Правове регулювання обчислення безперервного трудового стажу здійснюється на підставі нормативних правових актів СРСР. Основний з них – Правила обчислення безперервного трудового стажу робітників і службовців при призначенні допомоги по державному соціальному страхуванню, затверджені Постановою Ради Міністрів СРСР від 13 квітня 1973 з наступними змінами та доповненнями.

Правила ці досить складні.

Вони стосуються таких основних питань: які допускаються перерви в роботі при зміні одного місця роботи на інше (звичайний допустимий перерву і більш тривалі допустимі перерви)? коли допустимі перерви збільшуються? в яких випадках звільнення безперервний трудовий стаж вважається перерваним? які види діяльності за певних умов зараховуються в безперервний трудовий стаж? які види діяльності за певних умов не переривають безперервний трудовий стаж, хоча і не зараховуються в нього?

Загальне правило обчислення безперервного трудового стажу при роботі в різних організаціях таке: при переході з однієї роботи на іншу стаж не переривається, якщо перерва не перевищив місяця. Однак якщо працівник звільнений за власним бажанням без поважних причин, то допустимий перерву скорочується до трьох тижнів.

Держкомпраці СРСР і ВЦРПС встановили перелік причин, які є поважними при звільненні за власним бажанням.

Це розірвання трудового договору з ініціативи працівника внаслідок хвороби, що перешкоджає продовженню роботи або проживанню в даній місцевості; необхідність догляду за хворим членом сім'ї або інвалідом I групи; переїзд в іншу місцевість у порядку оргнабора, сільськогосподарського переселення, громадського призову; обрання на виборну посаду; обрання на посаду, заміщає за конкурсом; зарахування до вищого, середня спеціальна чи інший навчальний заклад, в аспірантуру чи клінічну ординатуру і деякі інші причини. Зізнається поважних, зокрема, звільнення за власним бажанням жінок, які мають дітей до 14 років, а також громадян, які мають трьох або більше дітей, які не досягли 16 (учнів – 18) років. На практиці нині поважними причинами звільнення визнається розірвання трудового договору з багатьох інших причин (наприклад, у зв'язку з тим, що на підприємстві затримується виплата заробітку, не підвищується оплата праці у зв'язку із зростанням цін і т. д.). Коротше, враховуються причини, які визнаються поважними з точки зору не лише держави, організації, а й людину, його сім'ї.

У ряді випадків допускається більш тривалий перерва – два, три місяці і т.д. Іноді безперервний трудовий стаж зберігається незалежно від тривалості перерви в роботі.

Так, при вступі на роботу громадян, які працювали на Крайній Півночі, якщо вони звільнилися у зв'язку із закінченням строку трудового договору, внаслідок ліквідації підприємства, скорочення чисельності або штату працівників, перерва може становити до двох місяців; при вступі на роботу громадян, що вивільняються з апарату управління у зв'язку із здійсненням заходів щодо вдосконалення організації управління, – до трьох місяців; при вступі на роботу після звільнення за власним бажанням у зв'язку з переведенням чоловіка на роботу в іншу місцевість, при звільненні у зв'язку з відходом на пенсію по старості стаж не переривається незалежно від тривалості перерви в роботі і т.д. Зберігається безперервний трудовий стаж протягом всього періоду інвалідності.

Як загальне правило (воно стосується всіх випадків звільнення), що допускається перерва в роботі (один місяць, два місяці і т.д.

) збільшується на час, необхідний для проїзду до нового місця проживання, якщо при переході з однієї роботи на іншу змінюється місце проживання.

Збільшується допустимий перерву в роботі і на період тимчасової непрацездатності, що мала місце під час перерви у трудовій діяльності.

При розірванні трудового договору (контракту) з певних обставин безперервний трудовий стаж визнається перерваним навіть за відсутності перерви в роботі. Це наступні обставини звільнення, передбачені ст.

33 КЗпП РФ: за систематичне невиконання працівником без поважних причин обов'язків, покладених на нього трудовим договором (контрактом) або правилами внутрішнього трудового розпорядку, якщо до працівника раніше застосовувалися заходи дисциплінарного чи громадського стягнення (п.

3); за прогул (в тому числі відсутність на роботі більше трьох годин протягом робочого дня) без поважних причин (п. 4); за появу на роботі в нетверезому стані, у стані наркотичного або токсичного сп'яніння (п.

7); за вчинення за місцем роботи розкрадання (в тому числі дрібного) державного або громадського майна, встановленого набрав законної сили вироком суду або постановою органу, до компетенції якого входить накладення адміністративного стягнення або застосування заходів громадського впливу (п. 8).

Сюди відносяться також такі підстави звільнення, передбачені ст.

254 КЗпП РФ: одноразове грубе порушення трудових обов'язків керівником підприємства, установи, організації (філії, представництва, відділення та іншого відокремленого підрозділу) та його заступниками; вчинення винних дій працівником, який безпосередньо обслуговує грошові або товарні цінності, якщо ці дії дають підставу для втрати довіри до нього з боку адміністрації; вчинення працівником, який виконує виховні функції, аморального проступку, несумісного з продовженням даної роботи. Крім того, до числа підстав, при звільненні за якими безперервний трудовий стаж не зберігається, відносяться і такі, як вступ в законну силу вироку суду, який засуджує працівника до позбавлення волі, виправних робіт не за місцем роботи або до іншого покарання, яке виключає можливість продовження даної роботи (п. 7 ст. 29 КЗпП РФ); вимога профспілкового органу (не нижче районного) розірвати договір з керівним працівником (ст. 37 КЗпП РФ); вчинення працівником інших винних дій, за які чинним законодавством передбачене звільнення.

Нарешті, продовжує зберігати силу прийняте раніше і що стало абсолютно безглуздим в нинішніх умовах правило про анулювання безперервного трудового стажу у працівника, повторно звільнився за власним бажанням без поважних причин, якщо з дня попереднього звільнення за таким же підставі не минуло 12 місяців (дане правило застосовується до випадків звільнення, що мали місце після 13 грудня 1979 р.).

Крім роботи в безперервний трудовий стаж за певних умов зараховується деяка інша діяльність.

Згідно з Федеральним законом «Про статус військовослужбовців», громадянам, звільненим з військової служби, час військової служби зараховується до безперервного стажу роботи, що враховується при виплаті допомоги по соціальному страхуванню, якщо перерва між днем звільнення з військової служби та днем прийому на роботу (надходження у освітнє установа) не перевищив одного року.

Ветеранам бойових дій на території інших держав, ветеранам, котрі виконували обов'язки військової служби в умовах надзвичайного стану та при збройних конфліктах, а також громадянам, загальна тривалість військової служби яких у пільговому обчисленні становить 25 років і більше, час військової служби включається в безперервний трудовий стаж незалежно від тривалості перерви.

Навчання в училищах і школах професійної освіти, зараховується до цього стажу, якщо перерва між закінченням навчання і надходженням на роботу не перевищив трьох місяців. Час вимушеного прогулу при неправильному звільненні зараховується в безперервний трудовий стаж, якщо працівник відновлений на роботі.

Деякі періоди при відповідних умовах не зараховуються в безперервний трудовий стаж, але не переривають його.

Так, період навчання у вищому, середньому спеціальному навчальному закладі, аспірантурі чи клінічній ординатурі хоча і не зараховується до цього стажу, але й не перериває його, якщо перерва між звільненням від роботи і зарахуванням на навчання не перевищив трьох місяців і перерва між закінченням навчання і надходженням на роботу також не перевищив трьох місяців.

Контрольні питання: 1.

Дайте поняття трудового стажу. 2.

Які існують види трудового стажу? 3.

Які правові наслідки пов'язані з різними видами трудового стажу? 4.

Дайте визначення загального трудового стажу. Яке його значення у сфері соціального забезпечення? 5.

Яка трудова діяльність враховується при визначенні загального трудового стажу? 6.

Які періоди, крім трудової діяльності, включаються до загального трудового стажу? 7.

Чи включається до загального трудового стажу виконання роботи за договорами цивільно-правового характеру? 8.

У якому випадку до трудового стажу зараховується період інвалідності? 9.

Чи зараховується до трудового стажу підприємницька діяльність? 10.

Дайте визначення спеціального трудового стажу, розкрийте його зміст, вкажіть підвиди цього стажу. 11.

Які періоди, крім певної трудової діяльності, зараховуються в спеціальний трудовий стаж? 12.

Що розуміється під страховим стажем і яке його значення і зміст? 13.

Дайте визначення безперервного трудового стажу, вкажіть його значення. 14.

Які основні правила обчислення безперервного трудового стажу?

Источник: http://pravolib.pp.ua/nepreryivnyiy-trudovoy-staj-17740.html

Поделиться:
Нет комментариев

  Добавить комментарий

  Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.